Bezpieczeństwo pożarowe

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego:

-przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego w miejscu pracy,
- weryfikacja sprzętu przeciwpożarowego i znaków ewakuacyjnych w obiekcie (zakładzie pracy) ,
- analiza nieprawidłowości z zakładzie pracy w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej,
- nadzór nad stanem ochrony p.poż.
- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- wyposażenie budynków, obiektów budowlanych w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- przygotowanie do prowadzenia akcji ratowniczej,
- zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
- ustalanie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.