Obsługa BHP

- przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników,
- doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp,
- pomoc w sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego,
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach oraz przedstawienie wniosków, w celu ich likwidacji ,
- pomoc w opracowaniu wewnętrznych przepisów BHP,
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
- sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy,
- doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.